Το Σωματείο A.S.T.E.R.Ι. κινείται δυναμικά μέσω της ενεργού συμμετοχής και της συμβολής των πολιτών, των επιχειρήσεων και άλλων φορέων για την επίτευξη των στόχων της.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή μας είναι να γνωρίζουμε, να προστατεύουμε, να ενισχύουμε, να επεκτείνουμε και να συμμετέχουμε σε εκπαιδευτικά, ψυχαγωγικά, πολιτιστικά και αθλητικά κοινοτικά προγράμματα εμπλουτισμού υψηλής ποιότητας.

ΟΡΑΜΑ

Προσπαθούμε να παρέχουμε συνειδητοποιημένα εκπαίδευση σε ασφαλές και εποπτευόμενο περιβάλλον για παιδιά και τους νέους στο σχολείο, στις αθλητικές ομάδες, ένταξη στην κοινότητα, συμμετοχή στη σωματική άσκηση και τις κοινωνικές / δια βίου ικανότητες..

Για να εκπληρώσει αυτή την αποστολή, το Σωματείο ASTERI θα:

Ενθαρρύνει τα επιτεύγματα της εκπαίδευσης των μαθητών & σπουδαστών
Ενεργοποιήσει τα παιδιά σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ευρύτερη σχολική κοινότητα
Δημιουργήσει δεξιότητες ζωής, όπως την ανάληψη ευθύνης, την επίλυση προβλημάτων, την αυτοπεποίθηση, την ομαδική εργασία, τη ρύθμιση στόχων, τη διαχείριση του θυμού και την ηθική στην εργασία
Παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τη νεολαία
Προωθήσει την ευαισθητοποίηση για την υγεία & ευεξία
Αναπτύξει σχέσεις μεταξύ των υπευθύνων και των εκπαιδευτικών
Αναπτύξει τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών φυλών και φύλων
Προωθήσει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος γεμάτο χαρά και χαρά